หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
 
ประกาศเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)ชุดที่ 1
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1492/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่10)
เรื่องขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
»» อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังรูปทรงแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2,044 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในกองประปา จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อโครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์ และรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบุคคลภายนอกโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด เทศบาลบาลตำบลลาดบัวหลวง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563 จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเหลื่อน ระบบมือผลัด 10 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างย้ายตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
ดาบตำรวจลพ บุตรดี
ปลัดเทศบาล
นายพันวิทย์ ชูจักร

 

โครงการอบรมส่งเสริม การปลูกผักสวนครัวในกระถางปูน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา
ต้อนรับนางประไพ เนื่องนุช (ผู้อำนวยการกองคลัง) ขอขอบคุณทางโรงงานน้ำหอมไทย-จีน ที่ได้สนับสนุนนำสิ่งของเครื่องใช้มาแจกผู้สูงอายุ ขอขอบคุณทางโรงงานน้ำหอม ไทย-จีน นำสิ่งของเครื่องใช้มาใส่ตู้ปันสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์ ประจำปี 2563 ออกประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฯ ในเขตหมู่ที่2 และ 3 ในเขตเทบาลตำบลลาดบัวหลวง โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าท้องถิ่นตำบล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์. 035-379092 โทรสาร. 035-379890 เบอร์โทรฉุกเฉิน. 035-379199
Copyrights © 2020 www.ladbualuang.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)