ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
บุคลากร
เว็บไซต์น่าสนใจ
กิจกรรมของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
เมนูหลัก
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
       กิจกรรมประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙

 • ทำบุญประจำปี ๒๕๕๙
 • ๔/๔/๕๙ ประชุมแผนพัฒนา ๓ ปี
 • ๑๓/๔/๕๙ โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ
 • ๒๖/๕/๕๙ กิจกรรมซ้อมดับเพลิง
 • ๗/๖/๕๙ พิธีถวายพระพร
 • ๙/๖/๕๙ กิจกรรมปลูกต้นไม้ รักน้ำ รักป่า
 • ๑๗/๖/๕๙ ประชุมสภาสมัยที่ ๒
 • ๒๕/๗/๕๙ แห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙
 • ๔/๘/๕๙ ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
 • ๑๒/๘/๕๙ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙
 • ๒๙/๘/๕๙ กิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 • ๑๘/๙/๕๙ โครงการกีฬาเยาวชนลาดบัวหลวงคัพ
 • ๕/๑๐/๕๙ นายกและข้าราชการร่วมกันปลูกต้นไม้
 • ๑๓/๑๐/๕๙ วางพวงมาลาถวายราชสดดวนปยมหาราช
 • ๒๐/๑๐/๕๙ แปรขบวนตัวอักษรถวายความอาลัย

       กิจกรรมของปีพ.ศ. ๒๕๕๘

 • กิจกรรมวันแม่ ๒๕๕๘
 • กิจกรรม Big Cleaningday
 • โครงการสูงวัยสุขใจ
 • รณรงค์ป้องกันโรคเอสด์

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

อัพเดทเว็บล่าสุด ๒๗-๑๐-๒๕๕๙
บริการดูแลเว็บไซต์โดย
เว็บไซต์ทูเมค
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงร่วมไว้อาลัย
     
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงร่วมไว้อาลัย
เทศบาลลาดบัวหลวงแปรขบวนถวายความอาลัย
    เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

     เรามุ่งสร้างเทศบาลให้น่าอยู่ จัดสรรแหล่งน้ำให้เพียงพอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนะแนวทางการเกษตรให้ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนเฟื่องฟู ควบคู่ส่งเสริมด้านการศึกษา วางรากฐานชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง จัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่ วางแผนและส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง สู่ความเจริญของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงร่วมถวายความอาลัย ด.ต.ลพ บุตรดี นายกเทศมนตรี และเหล่าข้าราชการเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เข้าร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อถวายความไว้อาลัยส่งไปถึงบนฟ้า โดยการจัดขบวนแปลเป็นตัวอักษรว่า "ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป" ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙
    ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย

     ขอเชิญผู้ที่ต้องการร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สามารถเดินทางมาร่วมลงนามได้ที่ เทศบาลตำบลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง