ร่วมถวายความอาลัย
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เรามุ่งสร้างเทศบาลให้น่าอยู่ จัดสรรแหล่งน้ำให้เพียงพอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนะแนวทางการเกษตรให้ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนเฟื่องฟู ควบคู่ส่งเสริมด้านการศึกษา วางรากฐานชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง จัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่ วางแผนและส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง สู่ความเจริญของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
เว็บไซต์น่าสนใจ
เมนูหลัก
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
     วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
๒. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย
๓. จัดให้มีการวางแผน ด้านเศรษฐกิจ / ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
๔. จัดให้มีการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. จัดให้มีการบริการประชาชนที่ดี
๗. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๘. จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

อัพเดทเว็บล่าสุด ๒-๑๒-๒๕๕๙
บริการดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์โดย เว็บไซต์ทูเมค
ขอเชิญร่วมถวายความอาลัย
กิจกรรมย้อมผ้าเพื่อพ่อ
     ขอเชิญผู้ที่ต้องการร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร สามารถเดินทาง มาร่วมลง นามได้ที่ เทศบาลตำบลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP กลุ่มผ้ามัดย้อมลาดบัวหลวง ในวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย. ๕๙ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ (ชลประทาน)

   ขอเชิญชวนตรวจต้อกระจก ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น ฟรี


    โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลาดบัวหลวงฟุตซอลคัพ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙


ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ๒๕๕๙
    ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง
- ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

    ชมรมจักรยานอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับอำเภอ ลาดบัวหลวง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙...

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ขอเชิญสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี เขตตำบลลาดบัวหลวง
(29/6/2016)
   สามารถดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงได้แล้ว...

(20/06/2016)
   เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี !ประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลลาดบ...

ประกาศให้ผู้รับประเมินแสดงรายการทรัพย์สิน
กระดานข่าวเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
(7/01/2016 12:40)

   (ภ.ร.ด.๒) รายละเอียดตามเอกสารประกาศ ด้านล่างนี้
(15/7-2016)

สามารถเข้ากระดานข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็นกันได้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เชิญถวายความอาลัย
    ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย

     ขอเชิญผู้ที่ต้องการร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สามารถเดินทางมาร่วมลงนามได้ที่ เทศบาลตำบลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
       กิจกรรมประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙

       กิจกรรมของปีพ.ศ. ๒๕๕๘